Regulament CSE

Imagine

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Şl FUNCŢIONARE A CONSILIULUI ŞCOLAR AL ELEVILOR

 

CAPITOLUL I  – DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Consiliul Şcolar al Elevilor reprezintă o formă de organizare asociativă a elevilor din Liceul Tehnologic “Dacia”, Pitesti, cu un rol important în democratizarea şcolii şi a relaţiilor profesor-elev.

 

Art. 2 Consiliul Şcolar al Elevilor este organizat şi funcţionează conform prezentului Regulament.

 

Art. 3 Consiliul Şcolar al Elevilor are drept obiective:

•dezvoltarea capacităţii de organizare a elevilor;

•accesarea şi derularea de proiecte şi programe educative menite să formeze comportamente psihosociale de natură participativ-activă a tinerilor;

•implicarea în dezvoltarea comunităţii şcolare;

•reprezintă apărarea drepturilor şi intereselor elevilor colaborând cu factorii de decizie.

 

CAPITOLUL II  – ORGANIZARE Şl FUNCŢIONARE

 

Art.3 (1) Consiliul Şcolar al Elevilor este format din reprezentanţii claselor din Liceul Tehnologic “Dacia”, Pitesti.

(2) Elevii unităţii de învăţământ aleg un Birou Exectiv (prin vot secret) format din elevi care să îndeplinească următoarele funcţii:

•Preşedinte,

•Vicepreşedinte,

(3) Secretarul este ales prin vot de către membrii Consiliului Şcolar al Elevilor.

 

Art.4. Consiliul Şcolar al Elevilor îşi va desfăşura activitatea pe departamente, conduse de câte un director:

•Concursuri şcolare şi extraşcolare,

•Cultură-educaţie-programe şcolare,

•Sport şi programe de tineret,

•Avocatul elevilor,

•Mobilitate-formare-informare-consiliere,

 

Art.5. Întrunirile Consiliului Şcolar al Elevilor se vor desfăşura de câte ori este cazul, fiind prezidate de preşedinte/vicepreşedinte.

 

Art.6. Membrii consiliului se întâlnesc o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie.

 

CAPITOLUL III – ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

 

Art.7. Consiliul Şcolar al Elevilor se subordonează Consiliului de Administraţie al Liceului Tehnologic “Dacia”, Pitesti, şi Consiliului Judeţean al Elevilor.

 

Art.8.Consiliul Şcolar al Elevilor are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

(1) Reprezintă şi apără drepturile şi interesele elevilor colaborând cu factorii de decizie din cadrul Liceului Tehnologic “Dacia”, Pitesti, pentru respectarea drepturilor elevilor.

(2) Asigură comunicarea dintre elevi şi conducerea şcolii, receptând şi propunând acesteia spre dezbatere şi soluţionare aspecte ale vieţii şcolare ale elevilor.

(3) Elaborează proiectul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Şcolar al Elevilor, o serie de documente şi seturi de proceduri privind organizarea internă şi funcţionarea.

(4) Desemnează reprezentanţi în departamentele stabilite.

(5) Formulează propuneri pentru îmbunătăţirea vieţii şcolare, a proiectelor şcolare şi extraşcolare.

(6) Organizează seminarii, întâlniri, conferinţe, dezbateri, schimburi de experienţă, competiţii, tabere sau concursuri pentru elevi.

(7) Prezintă semestrial Raportul de activitate.

(8) Efectuează sondaje de opinie cu privire la diverse aspecte ale vieţii şcolare.

(9) Organizează acţiuni de caritate, campanii de strângere de fonduri destinate elevilor.

(10) Elaborează proiecte naţionale şi internaţionale proprii sau în colaborare cu diverse instituţii.

(11) Elaborează o strategie de acţiune şi de mediere, în situaţia în care drepturile şi interesele elevilor sunt ameninţate sau lezate.

 

Art.9 Preşedintele Consiliul Elevilor:

(1) Este membru al Consiliului Judeţean al Elevilor. Este reprezentantul elevilor în Consiliului de Administraţie al şcolii, cu drept de contrasemnare.

(2) Colaborează cu preşedinţii departamentelor Consiliului Şcolar al Elevilor.

(3) Conduce adunările Consiliului Şcolar al Elevilor.

(4) Mandatul Preşedintelui este de maximum 2 ani.

(5) Este purtătorul de cuvânt al Consiliului Şcolar al Elevilor.

(6) Semnează proiectele departamentelor şi ale Consiliul Şcolar al Elevilor.

(7) Prezintă raportul activităţii Consiliul Judeţean al Elevilor.

(8) Asigură desfăşurarea discuţiilor într-un spirit de corectitudine, precum şi respectarea ordinii şi a libertăţii de exprimare.

(9) Are obligaţia de a aduce la cunoştinţă Consiliului de Administraţie al Liceului Tehnologic “Dacia”, Pitesti, toate problemele discutate în cadrul şedinţelor Consiliului.

(10) Decide (împreună cu biroul executiv la jumătate + 1 din voturi) excluderea unui membru, dacă acesta nu îşi respectă atribuţiile, sau nu respectă regulamentul.

(11) Mandatul Preşedintelui înceteaza în următoarele cazuri:

•Demisie – demisia trebuie anunţată cu cel puţin 2 săptămâni înainte de părăsirea Consiliului.

•Imposibilitatea de a-şi fi exercitat mandatul pe o perioada mai mare de 6 luni.

•Schimbarea unităţii de învăţământ.

•În cazul deciziei membrilor Consiliului Şcolar al Elevilor bazat pe evaluarea periodică a activităţii acestuia.

•Schimbarea din funcţie a preşedintelui se poate face la propunerea motivată a ½+1 din numărul membrilor Consiliului Şcolar al Elevilor prin hotărârea adoptată de votul unei majorităţi de 2/3 din numărul membrilor.

 

Art.10 În caz de demisie/demitere din funcţie a Preşedintelui, în cel mult o lună de la data hotărârii, Consiliul Şcolar al Elevilor va organiza prin hotărârea majorităţii simple a membrilor, alegeri pentru postul vacant de preşedinte.

 

Art.11 Vicepreşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor:

• Monitorizează activitatea departamentelor de lucru.

Preia atribuţiile şi responsabilităţiile preşedintelui în lipsa motivată a acestuia.

•Mandatul vicepreşedintelui este de maximum 2 ani.

•Elaborează programul de activităţi.

 

Art.12 Secretarul:

•Întocmeşte procesul verbal al întrunirilor Consiliului Şcolar al Elevilor (toate propunerile avansate de Consiliul Şcolar al Elevilor vor fi notate de către secretar care va întocmi un proces verbal ce va fi contrasemnat de preşedinte).

•Mandatul secretarului este de maximum 2 ani .

•În caz de absenţă, atribuţiile sunt preluate de unul din ceilalţi membri ai Consiliului delegat de secretar.

 

Art.13 Departamentele:

(1) Fiecare departament are un preşedinte şi 4 membri.

(2) Preşedinţii de departamente au atribuţii corespunzătoare funcţiei de preşedinte şi se supun aceloraşi reguli şi prevederi ca şi preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor.

(3) Membrii departamentelor vor fi înştiinţaţi de data, ora şi locul şedinţei de către preşedintele departamentului.

(4) Departamentele au următoarele atribuţii principale:

•analizează proiectele de hotărâri, programele, activităţiile ce vor fi supuse plenului Consiliului.

•se pronunţă asupra altor probleme trimise de Consiliul Şcolar al Elevilor spre avizare.

•gestionarea şi monitorizarea proiectelor se realizează de către o echipă de proiect numită de preşedintele departamentului care a propus proiectul în cauză, din care poate face parte, dacă doreşte, iniţiatorul acestuia.

(5) Departmentele au următoarele atribuţii şi responsabilităţi, după cum urmează:

 

a)Concursuri şcolare şi extraşcolare:

•Membrii departamentului colaboreazã cu preşedintele elevilor şi ceilalţi responsabili.

•Toţi membrii se vor prezenta la fiecare şedinţă CŞE.

•Fiecare membru poate propune proiecte/concursuri şcolare şi extraşcolare.

 

b)Cultură-educaţie-programe şcolare:

•Membrii departamentului se implică în fiecare proiect.

•Fiecare membru propune cel puţin un proiect.

•Proiecte de informare culturală vor apărea cel puţin în fiecare săptămână.

c)Sport şi programe de tineret :

•Preşedintele departamentului cât şi membrii acestuia trebuie să îşi îndeplinescă atribuţiile date de către conducerea şcolii.

•Membrii departamentului trebuie să contribuie cu idei în materie de noi activităţi care doresc a fi realizate de către departamentul din care fac parte.

•Fiecare membru al departamentului va respecta decizia preşedintelui cu privire la atribuţiile fiecăruia.

•Departamentul “Sport şi programe de tineret” trebuie sa realizeze minim 5 activităţi pentru elevi în fiecare an şcolar.

 

d)Avocatul elevilor:

•Consiliul Reprezentativ al Elevilor poate judeca cazurile de abateri disciplinare mai grave ale elevilor şi propune măsuri Consiliului de administraţie prin intermediul Institu­iei Avocatul Elevului.

•Instituţia „Avocatul Elevului” are ca prim-obiectiv apărarea drepturilor elevilor şi medierea conflictelor între elevi; îşi desfăşoară activitatea autonom şi răspunde doar în faţa plenului Consiliului Reprezentativ al Elevilor ­i/sau a Consiliului de Administra­ie.

Avocatul elevilor se poate autosesiza în situaţii de încălcare a drepturilor elevilor sau de nerespectare a prevederilor Regulamentului şcolar.

 

e)Mobilitate-formare-informare-consiliere:

•Asigură comunicarea între elevi, indentificând, receptând şi propunând spre soluţionare problemele, ideile şi aspectele vieţii şcolare ale elevilor.

•Organizează întâlniri, conferinţe, schimburi de experienţă, cursuri pentru formarea elevilor şi dezbateri pe diferitele teme organizate de acest departament.

•Oferă consiliere şi suport la solicitarea elevilor care se adresează acestui departament.

 

Art.14 Prezenţa la consilii este obligatorie, prin urmare toţi membrii consiliului care fac trei absenţe consecutive vor fi înlocuiţi din aceste funcţii, şi dacă în timp de şase consilii consecutive, la o clasă nu se prezintă nici un reponsabil de clasă sau locţiitor, clasa respectivă va pierde orice drept de a fi reprezentată în Consiliul Şcolar al Elevilor timp de un semestru.

 

Art.15 Fiecare membru al Consiliul Şcolar al Elevilor are dreptul de a vota prin DA sau NU, sau de a se abţine de la vot. Votul poate fi secret sau deschis, în funcţie de hotărârea Consiliului.

 

CAPITOLUL IV – DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 16 Membrii Consiliului Şcolar al Elevilor trebuie să respecte toate regulile şi convenţiile adoptate de către Consiliu şi să asigure aplicarea în rândul elevilor a hotărârilor luate.

 

Art.17 Membrii Consiliului Şcolar al Elevilor au datoria de a prezenta problemele specifice procesului instructiv – educativ cu care se confruntă colectivele de elevi din care fac parte în cadrul orelor de cosiliere şi orientare.

 

Art.18 Tematica discuţiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv – educativ curricular şi extracurricular, îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor şi organizarea unor activităţi cu caracter extraşcolar de larg interes pentru elevi, activităţi care sunt de competenţa şcolii ca desfăşurare.

 

Art.19 Proiectele propuse de membri sunt avizate de Consiliul de Administraţie al şcolii (dacă acestea nu contravin normelor legale în vigoare, bunului simţ şi eticii).

 

Art.20 Membrii consiliului elevilor, responsabilii de clase sau locţiitorii, care sunt înlocuiţi de către diriginţii claselor din aceste funcţii, pierd calitatea de membru al consiliului.

 

Art.21 Nu sunt admişi în Consiliul Şcolar al Elevilor reprezentanţii claselor cu nota la purtare sub 10.

 

Art.22 Fiecare membru C.Ş.E. poartă ecuson.

 

Art.23 Fiecare clasă îşi va alege reprezentantul în Consiliu. Votul poate fi deschis sau secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot şi nici nu le este permis amestecul sau influenţarea deciziei elevilor.

 

Art.24 Revista şcolii va sprijini activitatea C.Ş.E. şi va promova iniţiativele C.Ş.E.

REGULAMENT AVOCATUL ELEVULUI

REGULAMENTUL AVOCATULUI ELEVILOR

 

 

Art. 1

Cadrul legal de înfiinţare şi funcţionare a Avocatului Elevilor  este oferit de următoarele documente:

 • Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului;
 • Legea 272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (2002;
 • Convenţia de parteneriat încheiată între Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Asociaţia “Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21” referitoare la implementarea proiectului Avocatul Elevilopr în 8 unităţi liceale din Bucureşti şi Judeţele Ilfov şi Buzău.
 • Contractul de parteneriat încheiat între Reprezentanţa UNICEF în România şi Asociaţia “Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21” referitor la implementarea proiectului Avocatul Elevilopr în 8 unităţi liceale din Bucureşti şi Judeţele Ilfov şi Buzău.

 

Art.2

Scopul Avocatului elevilor

 

Promovarea si respectarea drepturilor elevului în şcoală, în conformitate cu prevederile Convenţiei Drepturilor Copilului , a Legii 272/2004, ale Convenţiei Europene privind Drepturile Omului.

 

Art. 3

Obiective

 • Educarea elevilor pentru cunoaşterea drepturilor lor şi a responsabilităţilor corelate acestora;
 • Crearea în şcoli a unui context favorabil pentru exercitarea de către elevi a dreptului lor la opinie şi liberă exprimare;
 • Constituirea unor mecanisme  şi instrumente viabile pentru cunoaşterea şi soluţionarea cazurilor de încălcare a drepturilor elevului în şcoală;
 • Formarea şi dezvoltarea de deprinderi şi atitudini specifice pentru viitoarea viaţă de adult a elevilor,  într-o societate democratică;
 • Cooperarea dintre profesori şi elevi pentru îmbunătăţirea climatului de muncă în şcoală şi a relaţiilor dintre elevi – profesori şi elevi – elevi.

 

Art. 4

Atribuţiile Avocatului Elevilor

 

– Identificarea problemelor/ a unor situaţii de încălcare a drepturilor elevilor;

– Facilitarea legăturii elevilor / părinţilor cu conducerea unităţii de învăţământ;

– Propunerea de soluţii de comun acord cu cadrele didactice abilitate;

– Medierea unor situaţii conflictuale din şcoală;

– Monitorizarea rezolvării problemei.

 

Avocatul elevilor se poate autosesiza în situaţii de încălcare a drepturilor elevilor sau de nerespectare a prevederilor Regulamentului şcolar

 

Art. 5

Modul de funcţionare

 

5.1 Componenţa

 

Avocatul elevului va fi compus din 7 persoane, astfel:

 

– 5 elevi –  între care, în mod automat,  va fi inclus Preşedintele Consiliului Elevilor

– 1 cadru didactic, de regulă, consilierul şcolar.

– 1 părinte, propus de Comitetul de părinţi

  

Preşedintele instituţiei “Avocatul elevilor” – va fi un elev, altul, decât Preşedintele Consiliului Elevilor.

 

Elevii care şi-au exprimat dorinţa de a face parte din această structură, dar nu au fost selecţionaţi, se vor constitui în Grupul de suport al Avocatului Elevilor.

 

5.2   Colectarea Cazurilor

 

Colectarea cazurilor se va realiza în funcţie de specificul (particularităţile) fiecărei şcoli, astfel:

 

Printr-o urnă special amenajată, cu luarea în considerare exclusiv a sesizărilor semnate;

Prin intermediul Grupului de suport sau a şefilor de clasă, profesorilor diriginţi, părinţilor, membrilor Consiliului Elevilor;

În mod direct de către „avocaţi” de la elevii care au nevoie de ajutorul lor:

Avocatul elevilor se poate autosesiza în situaţii de încălcare a drepturilor elevilor sau de nerespectare a prevederilor Regulamentului şcolar.

 

5.3   Periodicitatea întâlnirilor

 

Avocatul elevilor se va întruni de regulă o dată la două săptămâni sau ori de câte ori este necesar pentru soluţionarea unei situaţii de urgenţă;

Întâlnirile cu conducerea şcolii vor avea loc cu aceeaşi periodicitate.

 

5.4   Luarea deciziilor

 

Deciziile vor fi luate prin consens. Atunci când nu se poate obţine consensul, minoritatea se va supune majorităţii.

 

Deciziile vor respecta principiile promovate de Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului, astfel:

Avocatul elevilor va garanta tuturor elevilor care i se adresează libertatea de exprimare şi dreptul la opinie;

Avocatul elevilor va promova în orice situaţie principiile nediscriminării şi o abordare egală a fetelor şi băieţilor;

În toate soluţiile propuse se va urmări interesul superior al copilului.

 

5.5   Gestiunea cazurilor

 

Se va solicita conducerii şcolii un spaţiu pentru întâlniri şi păstrarea documentelor.

Fiecare caz va fi înregistrat şi va avea un număr de ordine.

Întâlnirile Avocatului Elevilor vor fi consemnate într-o bază de date În funcţie de posibilităţi, baza de date poate fi electronică.

 

6. Relaţiile cu elevii, profesorii şi conducerea şcolii

 

Membrii Avocatului elevilor trebuie să fie un model, să promoveze în şcoală şi în comunitate un comportament moral, demn şi civilizat, în concordanţă cu valorile educaţionale şi civice.

 

6.1 Relaţiile cu elevii

Între Avocatul elevilor şi ceilalţi elevi trebuie să se stabilească relaţii de cooperare, încredere şi înţelegere reciprocă;

Avocatul elevilor va informa, cu sprijinul profesorilor diriginţi, elevii cu privire la drepturile şi responsabilităţile lor în şcoală şi în societate.

Avocatul elevilor va analiza situaţiile de abuz şi violenţă exercitate asupra copiilor şi va propune măsuri pentru stoparea acestora;

Avocatul elevilor va promova şi încuraja cooperarea în cadrul şcolii în vederea asigurării dreptului la educaţie ţinând cont de egalitatea şanselor.

 

6.2 Relaţiile cu cadrele didactice

Avocatul elevilor va conlucra cu profesorii diriginţi pentru cunoaşterea de către toţi elevii a drepturilor copilului şi a responsabilităţilor care le revin.

Avocatul elevilor va prezenta  profesorilor diriginţi soluţiile propuse pentru situaţii care vizează elevi din clasa respectivă pentru a le analiza şi stabili de comun acord soluţia optimă. În funcţie de necesităţi, aceasta va fi prezentată conducerii şcolii.

 

6.3 Relaţiile cu conducerea şcolii

Avocatul elevilor trebuie să informeze corect şi obiectiv conducerea şcolii despre activităţile şi cazurile aflate în desfăşurare

Situaţiile care nu pot fi soluţionate la nivelul şcolii se vor adresa, prin intermediul conducerii şcolii, instituţiilor abilitate (Direcţia de asistenţă şi promovare a drepturilor copilului, poliţie, avocatul poporului etc)

 

7. Diseminarea informaţiei

 

Informarea despre Avocatul elevilor în şcoala respectivă se va face în funcţie de posibilităţi, prin:

 • membrii Consiliului elevilor
 • grupul de suport
 • fluturaşi
 • postere
 • ecusoane
 • revista şcolii
 • staţia de radio

etc

 

 

 

În fiecare liceu Regulamentul Avocatului elevilor va fi afişat la loc vizibil. De asemenea, se vor afişa drepturile şi responsabilităţile elevilor.

 

Descriere CSE

Consiliul Scolar al Elevilor (CSE) reprezintă o formă de organizare asociativă a elevilor cu un rol important în  democratizarea şcolii şi a relaţiilor profesor-elev. Prin intermediul acestui organism, elevii îşi pot alege reprezentanţii, pot formula puncte de vedere şi pot elabora propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii scolare.

CSE  este structură consultativă, partener al Ministerului Educaţiei Nationale (MEN);  este organizat şi funcţionează conform Regulamentului – cadru aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4247 din data de 21.06.2010, publicat în Monitorul Oficial